Schoolpoort Blog

Ook bij de Algemene Rekenkamer weet men van ons bestaan

In een artikel in Vrij Nederland verteld Mw. Stuiveling over haar visie op transparantie. Daarbij noemt zij Scholenkeuze als voorbeeld van voorvechters van transparantie. Hieronder het betreffende citaat en een link naar het artikel.

‘Als je beroep bestaat uit informatie vergaren, en dat geldt bijvoorbeeld voor de Algemene Rekenkamer, dan is de impact van de digitali­sering gigantisch. Vroeger had de Rekenka­mer een monopoliepositie, we waren de eni­gen die het recht hadden bij alle ministeries informatie op te eisen om na te gaan of het geld goed was besteed. Nu zoeken burgers zelf naar zulke informatie, ze dwingen de over­heid tot meer openheid. Kijk naar de website Scholenkeuze.nl, een particulier initiatief dat ouders informeert over de kwaliteit van scho­len. Vroeger waren dat soort gegevens ge­heim, alleen de onderwijsinspectie had ze. Er bestaan ook sites over de kwaliteit van zieken­huizen. Voor de Rekenkamer verandert dat de omgeving waarin we werken. Onze bronnen zijn niet meer alleen de ministeries, we ver­werken in onze onderzoeken ook het materi­aal dat burgers op eigen houtje hebben verza­meld. Ook andere instituties moeten veel meer op zoek naar wat de samenleving zelf te melden heeft.’

Klik HIER om het hele artikel te lezen.

Bureaucratie basisscholen veroorzaakt werkdruk

Niet het lesgeven, maar de enorme hoeveelheid extra taken veroorzaken de hoge werkdruk in het onderwijs. Bij 47% heeft dat een negatieve uitwerking op de gezondheid, bij 60% gaat het ten koste van het privéleven en 2 van de 3 respondenten heeft minder plezier in het werk. Uiteindelijk heeft dit ook negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs.

De extra taken op basisscholen bestaan uit een te grote hoeveelheid administratieve taken zoals het schrijven van zeer uitgebreide handelingsplannen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben en groepsplannen. ´In steeds meer klassen zitten kinderen die extra zorg nodig hebben, zoals kinderen met autisme, ADHD en gedragsproblemen. Voor deze kinderen moeten rapporten en plannen geschreven worden’ zegt Helen van den Berg, voorzitter van CNV Onderwijs. ‘Leraren willen de kinderen goed les geven en de aandacht en zorg bieden die nodig is. Daarbij hoort ook het afleggen van verantwoording, maar er is nu sprake van te ver doorgeschoten bureaucratie. De verantwoordingsplicht zorgt er ook voor dat er veel moet worden vergaderd. Daarin zijn scholen echt doorgeslagen. Ik wil met de onderwijsinspectie afspraken maken hoe we de bureaucratie kunnen verminderen.’

Ook maatschappelijke onderwerpen worden te snel bij de school neergelegd. Van den Berg: ‘je ziet een vast patroon. Er is een incident of gebeurtenis met veel media-aandacht, er komen Kamervragen en vervolgens worden centraal vanuit Den Haag maatregelen genomen en bij scholen neergelegd. Neem een lesprogramma over obesitas of een activiteit als de koningsspelen. Echt een superleuk initiatief. Toch zijn er scholen die door de vaste onderdelen in het programma niet kunnen meedoen, maar wel de druk van ouders of overheid ervaren om wel mee te doen.’

Dan zijn er ook nog veel activiteiten, zoals de avondvierdaagse, de sportdag, pleinwacht en verkeersles waarvoor hulp van ouders nodig is. ´Op veel scholen zijn genoeg enthousiaste ouders te vinden om te helpen bij deze activiteiten. Op andere scholen kost het echter veel moeite om ouders betrokken te krijgen. Scholen moeten soms leren om “nee” te zeggen als er te veel werk op de schouders van de leraren komt. Ook medezeggenschapsraden kunnen hierbij een belangrijke rol spelen om te voorkomen dat de werkdruk voor een schoolteam veel te hoog wordt’.

De online vragenlijst is uitgezet onder leden van CNV Onderwijs met een e-mailadres die als leraar werkzaam zijn in het primair onderwijs. 3565 leraren vulden de enquête in. Dat is een respons van 21%. Klik HIER voor het onderzoeksrapport.

Inschrijven Zomertalent

Stap 1 van 3

Aanmelding Zomertalent 010

Stap 1 van 3

Leerkracht worden bij het Blosse project ‘Nieuwsjagers’

Leerkracht of mentor worden bij het Blosse-project ‘Nieuwsjagers’