Schoolpoort Blog

Een digitaal portfolio voor iedere leerling!

Een digitaal portfolio is een verslag dat de ontwikkeling, vorderingen en talenten van de leerling vastlegt en bewaart. De leerling werkt dagelijks vanuit het portfolio en laat via leerdoelen zien wat hij heeft geleerd en welke informatie hij gebruikt. Het Schoolpoort portfolio maakt dit proces van ontwikkeling van de leerling zichtbaar. Dat houdt dus in dat er in feite geen rapport meer nodig is; leerkrachten en ouders zijn continu op de hoogte.

Binnen Schoolpoort kan iedere school overigens haar eigen curriculum aanmaken. Alle kern- & tussendoelen zijn standaard in Schoolpoort aanwezig. Je hoeft daar als leerkracht niets voor te doen! En alle gegevens worden automatisch verwerkt en geanalyseerd. Daar krijgen wij hulp bij van de VU Universiteit.

Benieuwd hoe dit werkt? Maak HIER een afspraak en wij komen vrijblijvend langs voor een demo!

Aanbeveling Advies Centrum Thuiszitters

Aanbeveling Advies Centrum Thuiszitters (ACT!)

Wanneer kinderen thuis zijn komen te zitten, ontbeert het hen aan onderwijs. De stap terug naar regulier onderwijs of een educatief traject daarnaast is vaak niet snel te realiseren. Om zich toch verder te kunnen ontwikkelen is Schoolpoort een uitkomst.

Het Advies Centrum Thuiszitters creëert nieuwe mogelijkheden voor deze kinderen en daar past Schoolpoort uitstekend bij. Voor goed onderwijs is goede tooling noodzakelijk. Bij het thuisleren moet het onderwijs naar de kinderen toe worden gebracht. Instructie om te leren moet laagdrempelig gevonden kunnen worden. Resultaten moeten gemakkelijk kunnen worden bijgehouden. Het is goed dat thuislerende kinderen kunnen aantonen wat ze geleerd hebben en dan past Schoolpoort met een eigen digitaal portfolio als een jas. Naast (begeleid) zoeken naar leermateriaal en hulpbronnen, kunnen thuisleerders ook andere peers ontmoeten en waar gewenst hun eigen leraren uitkiezen. Online leren is met Schoolpoort concreet en tastbaar te maken. 

 

http://adviescentrumthuiszitters.nl/

 

Schoolpoort aanwezig op NOT 24 – 28 januari 2017

Schoolpoort is aanwezig op de grootste vakbeurs voor onderwijsprofessionals in Nederland. Daar kunnen wij natuurlijk niet ontbreken. Via onze website kunt u gratis toegang krijgen tot de beurs.

We zullen veel nieuwe mogelijkheden kunnen laten zien op NOT. Voor diegene die nieuwsgierig is geworden en die zich graag wil onderdompelen in alles wat onderwijs te bieden heeft, kom dan naar NOT 2017 in de Jaarbeurs Utrecht en bezoek onze stand B045 in hal 11.

U kunt zich hier registreren

‘Schoolpoort vertaalt een wetenschappelijk gefundeerde visie naar een toekomstbestendig onderwijsproduct’

“Schoolpoort vertaalt een wetenschappelijk gefundeerde visie naar een toekomstbestendig onderwijsproduct”

Dr. Chris van Klaveren Associate Professor Vrije Universiteit Education Sciences & Economics of Education.

De afgelopen jaren is de diversiteit in onderwijsbehoefte enorm toegenomen (zowel in termen van gedrag als in cognitie). Toekomstbestendig onderwijs moet daarom aansluiten bij de persoonlijke onderwijsbehoefte van leerlingen en rekening houden met de toegenomen verschillen tussen leerlingen (Paludan, 2006; Onderwijsraad, 2011). Ook de samenleving, ouders en leerlingen verwachten in toenemende mate dat scholen aansluiten bij individuele behoeften en talenten (Sectorakkoord VO 2014-1017). Scholen erkennen het belang van gepersonaliseerd onderwijs maar geven tegelijkertijd aan dat het voor docenten onmogelijk is om effectieve en efficiënte gepersonaliseerde lesprogramma’s te ontwikkelen; zowel door een gebrek aan tijd en mogelijkheden omtrent de specifieke behoeften per leerling (Coubergs e.a., 2015). De huidige administratieve lastendruk voor docenten is enorm, en de klassengrootte in het Nederlandse onderwijssysteem zorgt ervoor dat het voor docenten in de praktijk moeilijk is om ieder kind optimaal te voorzien in de persoonlijke onderwijsbehoefte.

Recente technologische ontwikkelingen die op termijn effectief en efficiënt gepersonaliseerd onderwijs kunnen bieden worden bestempeld als veelbelovend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ICT-gebruik binnen de onderwijspraktijk sterk is toegenomen, maar tegelijkertijd geldt dat deze slechts beperkt worden gebruikt om onderwijs gepersonaliseerd aan te bieden (OCW, 2015; OECD, 2015). Bovendien laten wetenschappelijke studies zien dat bestaande vormen van gedigitaliseerd gepersonaliseerd onderwijs geen of zelfs een negatief effect kunnen hebben op de leeruitkomsten (Van Klaveren et al., 2016). Een recent OECD-rapport (2015) ondersteunt deze conclusie en benoemd twee belangrijke oorzaken: 1) Het didactische en technische fundament van huidige vormen van digitaal gepersonaliseerd zijn onduidelijk en niet wetenschappelijk onderbouwd en 2) De implementatie van digitale vormen van gepersonaliseerd onderwijs zijn niet effectief of niet getoetst op effectiviteit. De huidige discussie over gepersonaliseerd onderwijs richt zich vooral op de vormgeving van onderwijs binnen de schoolmuren. De toegenomen diversiteit in onderwijsbehoefte roept echter de vraag op of onderwijssysteem niet dynamischer en meer gepersonaliseerd vormgegeven zou moeten worden. Het is, bijvoorbeeld, opmerkelijk dat onderwijssystemen in veel landen vrijwel niet veranderen en dat scholen nog steeds een ‘one-size-fits-all’ aanpak hebben. Er wordt dus wel gepersonaliseerd binnen scholen maar niet ten aanzien van het curriculum, de timing en de invulling van het onderwijsaanbod. Een gevolg kan zijn dat het onderwijsfundament niet goed aansluit bij de onderwijsbehoefte, waardoor het onderwijs veel effectiever en efficiënter vormgegeven had kunnen worden.

Schoolpoort biedt een wetenschappelijke gefundeerde visie over toekomstbestendig onderwijs met als doel om het onderwijsfundament beter te laten aansluiten bij de onderwijsbehoefte. Er wordt vertrokken vanuit de visie dat niet het onderwijssysteem maar de onderwijsbehoefte van het kind leidend moet zijn bij de vormgeving van toekomstbestendig onderwijs. Enerzijds, wordt er op een structurele manier toegewerkt naar een situatie waarin de talenten van kinderen beter ontwikkeld worden. Anderzijds, wordt binnen dat proces rekening gehouden met eigendomsrechten van leerlinggegevens, de administratieve- en onderwijsbelasting van docenten, en de praktische haalbaarheid van het implementeren van specifieke innovaties. Een unieke innovatie in schoolpoort is dat nagegaan kan worden welke leermiddelen het beste werken voor welke leerling. Op deze manier kan worden onderzocht welke gepersonaliseerde onderwijsvorm voor leerlingen het beste werkt en kunnen leraren en ouders geïnformeerd worden over welke leermiddelen effectief zijn. De aanpak van schoolpoort spreekt aan wat verklaart dat in korte tijd 70 scholen hebben besloten samen met schoolpoort effectiever en efficiënter gepersonaliseerd onderwijs te realiseren.

Eigenaarschap persoonlijke gegevens
Kinderen laten gedurende hun schoolcarrière ‘data-sporen’ achter (cito scores, medische gegevens, docentbeoordelingen, indicaties, etc.). Deze sporen bevatten cruciale gegevens die helpen om het onderwijsleerproces effectiever en efficiënter vorm te geven, maar het is van groot belang dat de privacy van deze gegevens gewaarborgd zijn. Voor ouders is het echter onduidelijk welke gegevens bewaard worden en vaak hebben zij geen toegang tot de data-sporen gemaakt door hun eigen kind. In sommige gevallen is het eigenaarschap van datasporen bij wet geregeld. Voor een arts is het van groot belang dat gegevens niet openbaar zijn vanuit medisch beroepsgeheim. De overheid moet toegang krijgen tot sommige gegevens zodat bepaald kan worden hoeveel financiering de school ontvangt, of vastgelegd kan worden welk schooladvies het kind ontvangt. Tegelijkertijd is er strenge regelgeving die de privacy van kinderen waarborgt en deze wetgeving moet duidelijk en op een begrijpbare manier gecommuniceerd worden aan ouders. Ouders zijn dan goed geïnformeerd over welke gegevens bij wet gebruikt mogen worden door welke partijen, en over de gegevens waarvoor zij toestemming moeten geven alvorens deze gebruikt mogen worden.

Schoolpoort waarborgt de privacy en reguleert het gebruik van gegevens op een slimme manier. Wanneer kinderen naar school gaan ontvangen zij een beveiligde digitale kluis. Ouders (en hun kinderen) worden dan geïnformeerd over welke gegevens geplaatst gaan worden binnen het kluisje door schoolpoort en met welke partijen deze informatie wordt gedeeld. Gegevens die niet gedeeld hoeven te worden op basis van wetgeving en waarvoor geen gebruikerstoestemming is afgegeven zijn dan ook niet zichtbaar voor andere partijen.

Het gebruik van een digitale kluis per leerling is een grote vooruitgang omdat er binnen schoolpoort één administratief systeem ontstaat waarbinnen alle onderwijsgegevens bewaard worden en voor alle betrokkenen in het onderwijsproces op een juiste manier toegankelijk zijn, inclusief ouders en kinderen. Voor docenten betekent schoolpoort een administratieve lastenvermindering omdat er nog maar één administratief systeem zal zijn waarbinnen alle onderwijsgegevens worden opgeslagen. Bovendien kan leerprogressie direct binnen schoolpoort gevisualiseerd worden op een overzichtelijke manier.

Effectiever gebruik van leermiddelen door gepersonaliseerde aanbevelingen

Het administratieve systeem van schoolpoort kan progressie van leerlingen nauwkeurig en efficiënt in kaart brengen. Schoolpoort zorgt er echter ook voor dat leermiddelen effectiever ingezet kunnen worden. Ten eerste, door een wetenschappelijk onderbouwd conceptueel kader te bieden wat inzicht geeft in hoe optimaal geleerd kan worden in een gepersonaliseerde leeromgeving. Ten tweede, door learning analytics actief in te zetten om het onderwijsleerproces te verbeteren. Met learning analytics wordt bedoeld het verzamelen en analyseren van informatie van en over studenten en hun leercontext zodat het leerproces beter te begrepen en ondersteund kan worden. De belofte van learning analytics is dat docenten, ouders en kinderen/leerlingen tijdig gepersonaliseerde informatie ontvangen met als doel om het leerproces optimaal te ondersteunen. Op basis van een geavanceerd statistisch matchingsprogramma wordt binnen Schoolpoort bepaald welke leerlingen op elkaar lijken (profiling). Doordat gedetailleerde informatie verzameld wordt over de aanwezige leermiddelen kunnen docenten, ouders en de leerlingen op een gepersonaliseerde manier worden geïnformeerd over welke leermiddelen voor leerlingen met een bepaald profiel vermoedelijk het meest effectief zijn (recommendation). Bovendien worden er wetenschappelijke rigoureuze effectstudies uitgevoerd om te toetsen of deze vermoedelijk effectieve leermiddelen ook daadwerkelijk effectief zijn. Deze onderzoeks-cyclus binnen Schoolpoort zal een enorme maatschappelijke waarde hebben. Ten eerste zorgt deze cyclus dat de onderwijspraktijk op een structurele en verantwoorde manier wordt verbeterd en dat de kwaliteit van leermiddelen continue gecontroleerd wordt (zonder dat dit belastend is voor docenten!). Ten tweede geldt dat het aantal adaptieve en gepersonaliseerde leermiddelen enorm toeneemt ondanks dat veel van deze middelen kwalitatief onder de maat zijn (OECD, 2015). Binnen Schoolpoort worden deze leermiddelen op rigoureuze wijze getoetst op effectiviteit en efficiëntie, zodat slecht ontwikkelde en geïmplementeerde leermiddelen niet langer aanbevolen worden. Tenslotte geldt dat de aanbevelingen die gedaan worden school-overstijgend zijn. Zodoende kunnen scholen die verschillen in aanpak en de leermiddelen die gebruikt worden van elkaar leren welke leermiddelen voor welke leerlingen wel of juist niet werken.

Wanneer gepersonaliseerde aanbevelingen op een kwalitatief goede manier zijn geïmplementeerd en leermiddelen die ingezet worden in het onderwijs structureel wetenschappelijk worden getoetst op effectiviteit en efficiëntie, wordt binnen Schoolpoort de volgende stap gezet. Er worden dan voor leerlingen ook gepersonaliseerde toetsingstrajecten ontwikkeld (op basis van de waargenomen progressie). Door deze innovatieve en haalbare ontwikkelingen zal Schoolpoort een substantiële bijdrage leveren aan de structurele verbetering van het onderwijs.

Chris van Klaveren – Juni 2016

Chris van Klaveren (1977) is Associate Professor bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor was hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht (Top Institute for Evidence Based Education Research). In zijn huidige onderzoek combineert hij psychologische gedragsinzichten met learning analytics en effectevaluaties met als doel om onderwijs effectiever en efficiënter vorm te geven. Zijn meest recente onderwijsonderzoek was een grootschalige effectstudie over de effectiviteit van een digitaal adaptief oefenprogramma. Hij is lid van de adviescommissie passend onderwijs (NRO) en de programmacommissie Learning Analytics (SURF). In het verleden was hij, onder andere, lid van de wetenschappelijke raad ten behoeve van de evaluatie van een micro-simulatie model (CPB), de advies- en beoordelingscommissie anti-pestprogramma’s en redactie raadslid van de ‘best evidence encyclopedia’. Chris heeft een groot aantal wetenschappelijke publicaties in psychologische, sociologische en economische wetenschappelijke tijdschriften op zijn naam met een SCI of SSCI impact factor, heeft bijgedragen aan diverse boeken en een groot aantal nationale en internationale onderzoeksubsidies verworven.. Meer informatie kan gevonden worden over Chris van Klaveren kan worden gevonden op:

LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/chris-van-klaveren-6679a88 

Homepage – https://sites.google.com/site/chrispbjvanklaveren 

Referenties

 • Coubergs, C, Struyven, K., Gheyssens, E. & Engels, N. (2015). ‘Het bkd-leer-kracht model: binnenklas-differentiatie realiseren in de klas’, Impuls 45(3), 151-159.
 • De Witte, K. & Van Klaveren, C. (2012), Comparing students by a matching analysis – on early school leaving in Dutch cities. Applied Economics, 44 (28), 3679-3690.
 • De Witte, K., Van Klaveren, C. & Smets, A.J.H. (2015). Can cities be held responsible for early school leaving? Evidence from the Netherlands. Policy studies, 36(2), 217-239.
 • Onderwijsraad (2011). Naar hogere prestaties in het voortgezet onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
 • OECD (2015), Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing, Paris.
 • Onderwijsraad (2011). Naar hogere prestaties in het voortgezet onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
 • Paludan, J. P. (2006). Personalised learning 2025. Schooling for tomorrow: Personalising education, 83-100.
 • Van Klaveren, C., Vonk, S. and Cornelisz, I. (2015). The Effect of Computerized Adaptive Practicing on Student Learning – Evidence from a Randomized Field Experiment. Working Paper

‘We wilden al heel lang een digitaal portfolio’

‘We wilden al heel lang een digitaal portfolio’

“We zijn op onze school altijd op zoek naar goede methoden om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en te ondersteunen”, vertelt Mirelle Vermeulen, schoolleider van de Utrechtse basisschool Hof ter Weide. “Daarbij gaat het er om wat mijn team nodig heeft.” Mirelle, Tilly Melissen, Chantal van Schaik en de rest van het team gaan binnenkort werken met Schoolpoort, hét cloud based portfolio waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Van leerling en ouders

“De ontwikkeling naar een digitale leerlingomgeving past bij de plannen die we met ons team hebben gemaakt. Je leven lang leren is belangrijk in de huidige samenleving. Daar bereiden we de kinderen op Hof ter Weide op voor. Een digitaal portfolio dat eigendom is van leerling en ouders kan daaraan een waardevolle bijdrage leveren.”

Collectieve ontwikkeling

Peter-Paul Laumans van Schoolpoort licht toe: “Het cloud based leerlingportfolio legt vast, bewaart en analyseert de individuele voortgang van de leerling en maakt de unieke talenten inzichtelijk. Co-creatie met scholen is daarbij van cruciaal belang, want de toekomst van het onderwijs begint bij de sector zelf. Door samen verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten van de collectieve ontwikkeling kunnen we echt iets betekenen in de sector en voor de leerlingen.”

Digitaal portfolio

Hof ter Weide is een academische basisschool in Utrecht én een Teamonderwijs op maat (TOM)-school. Schoolleider Vermeulen: “We zochten al een tijdje naar een goed digitaal portfolio. Dat, en meer, denken we in Schoolpoort gevonden te hebben. Een standaardoplossing waarbij leerlingen en ouders eigenaar worden bij het eigen leerproces was er nog niet. Vanuit een hands on mentaliteit, nieuwsgierigheid en passie om te blijven leren en innoveren gaan we deze uitdaging aan.” Voor de zomer start Hof ter Weide met één groep.

In co-creatie met Schoolpoort en andere deelnemende scholen van het eerste uur wordt in deze periode het portfolio verder ontwikkeld. Daarna is het de bedoeling dat alle groepen van Hof ter Weide met Schoolpoort gaan werken. Hof ter Weide is de eerste Teamonderwijs Op Maat (TOM)-school die aan de slag gaat met Schoolpoort. Ook een andere (excellente) school van hetzelfde KSU-bestuur, ‘De Achtbaan’, start volgend schooljaar met Schoolpoort. Scholen die ook interesse hebben om mee te doen kunnen zich nog aanmelden. 


Meer informatie:

Schoolpoort is een digitaal, cloud based leerlingportfolio voor het onderwijs, waarin het talent van het kind centraal staat. Leerkrachten, ouders en leerlingen werken samen in één systeem, dat ook thuis, op de tablet of telefoon toegankelijk is. Schoolpoort gebruikt ‘big data’ om leerresultaten te analyseren en maatwerk leerstof (apps, tools, video’s, methods) aan te reiken. De privacy is volledig gegarandeerd. Door de transparantie, communicatie en samenwerking bevordert Schoolpoort een succesvol onderwijsproces en samenwerking tussen scholen en ouders en scholen onderling. www.schoolpoort.nl, Peter-Paul Laumans, tel. 06-20537156

Hof ter Weide is een academische opleidingsschool en TOM-school van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) met ongeveer 430 leerlingen. De school heeft als kernwaarden: Rust, Aandacht, Vertrouwen, Zelfstandigheid, Samen en Respect. Vanuit de missie ‘Ik weet wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil’ leert Hof ter Weide kinderen samen te leren, talent te ontwikkelen en uit te blinken. www.ksu-hofterweide.nl, Mirelle Vermeulen, tel. 06-17116781 of Tilly Melissen: tilly.melissen@ksu-utrecht.nl

‘Nieuwsmakers’

Nieuwsmakers is een vakoverstijgend thema. Leerlingen gaan een eigen krant maken. Ze vormen een eigen redactie met journalisten, fotografen en redacteuren. Ze krijgen te maken met de vele aspecten die horen bij het maken van een krant. Zoals het digitaal opmaken van een krant, materiaalgebruik, advertenties, kostencalculaties en distributie. Zij bepalen samen met de docenten het thema én de inhoud van de krant.  Ze vormen kleine teams en schrijven verhalen over hun eigen wijk, stad of dorp. 

De onderwerpen kiezen ze zelf. Daar doen ze onderzoek naar. Leerlingen trainen zo hun onderzoeksvaardigheden, leesvaardigheden, mediawijsheid en digitale vaardigheden. De krant gaat over onderwerpen waarover zij zélf willen schrijven; onderwerpen met een lokaal karakter. Ze schrijven artikelen, ontwerpen advertenties en interviewen bedrijven en organisaties uit de wijk; zo kan de ene leerling een fietsenmaker in de buurt interviewen over elektrische fietsen en interviewt de ander een wijkagent of een gemeenteraadslid. Een derde leerling kiest er misschien voor een informatieve strip te maken over streekproducten. Of over de diversiteit aan mensen in de wijk. Of een groepje van leerlingen organiseert een sportief evenement voor een eigen sportkatern in de krant. Kortom: net als in een échte krant kunnen alle onderwerpen aan bod komen. De verhalen voor de krant verslaan de leerlingen in Schoolpoort. Daar wordt het nagekeken door de redactie, onder andere bestaande uit docenten en leerlingen. Uiteindelijk zal er een papieren krant worden opgeleverd.  

WERKEN AAN DOELEN

Het betreft hier een vakoverstijgend en leerjaar overstijgend arrangement waarbij de vakinhoud zich direct en indirect richt op doelen (Bron: SLO) voor onder andere de volgende vakken en doelen:

 • NEDERLANDS (LEZEN, SCHRIJVEN, WOORDENSCHAT)
 • WISKUNDE (PROCENTEN, GELD, METEN)
 • BURGERSCHAP (FAKENIEUWS, ONDERZOEK, FEITEN EN MENINGEN)
 • ICT VAARDIGHEDEN (OFFICE 365, MEDIAGEBRUIK, UPLOADEN)
 • 21ST EV (SAMENWERKEN, ZELFREFLECTIE, COMMUNICEREN)

Het bovenstaande is slechts een greep uit de vele (kern)doelen waaraan de leerling werkt. De exacte doelen zullen in overleg met de school worden bepaald, afhankelijk van het gewenste aantal onderwijsuren. Er kunnen ook lessen voor Wiskunde worden toegevoegd m.b.t. het opstellen van een kostenbegroting. Of ze nemen buitenlands nieuws op, waarvoor ze Engelse teksten gaan lezen, begrijpen en vertalen. Nieuwsmakers kan, afhankelijk van de gekozen thema’s, eenvoudig worden uitgebreid met doelen voor Wereldorientatie (energie katern) lichamelijke opvoeding (Sportkatern) en creatieve vakken (theaterpagina, muziek etc). Ze leren natuurlijk ook om video’s, vlogs en podcasts te maken. 

Door de producten te bekijken en te reflecteren op elkaars werk (met behulp van de succescriteria), volgt er een nog beter eindproduct. Dit democratische proces is natuurlijk gekoppeld aan doelen voor samenwerken en aan burgerschapsvorming.

Leerlingen werken in Nieuwsmakers veel met modellen en superschema’s om het denken te stimuleren en organiseren. Gezamenlijk met leerlingen bepaal je de inhoud van de krant. Naast de lessen zijn er aanvullende huiswerkopdrachten. Deze maken zij in eigen tijd. Ze leveren de opdracht via Schoolpoort in. En natuurlijk geeft de leerkracht ook feedback in Schoolpoort. 

SUCCESCRITERIA

Om producten van hoog niveau te creëren worden de producten voorzien van succescriteria; wanneer doe je het goed? Alle leerlingen oefenen met alle soorten producten. Daarbij gaat het om opdrachten die niet direct in de krant komen te staan. Ze zijn overigens vrij in de onderwerpkeuze.

ONLINE SAMENWERKEN

Nieuwsmakers uitermate geschikt als project voor online samenwerken en kan ook worden ingezet voor onderwijs op afstand. Leraren kunnen online “redactievergaderingen” organiseren van 15 minuten. Ook is het mogelijk om dit project met meerdere scholen op te pakken; binnen hetzelfde bestuur, binnen de wijk of zelfs met een school in het buitenland 

Leraren ontvangen een uitgebreide en heldere handleiding met hoofdlijnen, bestaande uit instructies, werkvormen en voorbeelden. Daarnaast krijgen leraren toegang tot een speciale projectmap in de online omgeving waarbinnen zij alle benodigde materialen kunnen downloaden.

Iedere leerling krijgt een eigen (papieren!) werkboek en krijgt natuurlijk toegang tot de digitale lessen die bestaan uit tal van instructievideo’s en digitaal lesmateriaal. 

GASTLESSEN

Het spreekt voor zich dat dit project uitermate geschikt is voor het organiseren van gastlessen en voor het organiseren van (werk)bezoeken aan bedrijven. Deze gastlessen kunnen op locatie of binnen de school worden uitgevoerd door journalisten, reclamemakers en experts die aansluiten op het door leerlingen gekozen thema.

Tijdens die gastlessen vertelt een redacteur, een journalist of een vertegenwoordiger van een drukkerij over hun werk zoals hoe een krant gemaakt wordt en op welke wijze een redactie samenwerkt, hoe content tot stand komt et cetera

EINDPRODUCT

Het eindproduct betreft een échte fysieke krant of een krant in print. Rekening houdende met kosten en omstandigheden kan dit deel komen te vervallen of kan, indien aanwezig, gebruik worden gemaakt van de eigen printstraat van de school/het bestuur.

KANT & KLAAR PAKKET VOOR PO & VO

Nieuwsmakers is een kant en klaar pakket met lessen en werkboeken. De lessen zet ons onderwijsteam voor je klaar; daar hoef je niets voor te doen. Deze lessen sluiten aan op de werkboeken en worden per school gepersonaliseerd. Voorafgaand aan de start is er een studiedag en er is natuurlijk professionele begeleiding op afstand.

Er zijn lessen voor PO onderbouw en PO Bovenbouw maar ook voor VO onderbouw. Neem contact op met Wytze voor meer informatie