Home

ONLINE LEREN MET EEN DIGITAAL PORTFOLIO

In Schoolpoort werken leerlingen online vanuit digitale portfolio's gericht aan leerdoelen. De leerkracht volgt de ontwikkeling van leerlingen vanuit een digitaal rapport. Je kunt week- of maandplanningen maken of vakoverstijgende leerarrangementen, gekoppeld aan 21e-eeuwse vaardigheden. Schoolpoort is uitermate geschikt voor Project- en Thematisch onderwijs. In de klas, maar ook op afstand. En voor PO én VO bovendien! Alle kern- & tussendoelen zijn digitaal aanwezig. Ook vanuit een methode. Er is een gratis ouderportaal en volgsysteem. Schoolpoort koppelt via AEROBE bovendien met Parnassys, ESIS, Magister, Basispoort, CITO, G-Suite en Office 365. Kortom; één platform dat leerkracht en leerling helpt om online leren makkelijker te maken.

PORTFOLIO

Het persoonlijk digitaal portfolio is een verslag dat de ontwikkeling, vorderingen en talenten van de leerling vastlegt en bewaart. Het laat het proces van ontwikkeling van de leerling zien. Het e-portfolio gaat uit van eigenaarschap en stemt af op de individuele leerbehoefte van de leerling. De leerling laat via zijn eigen portfolio zien wat hij heeft geleerd en welke informatie hij gebruikt(e). Toetsresultaten, werkstukken, tekeningen, foto's en presentaties worden bewaard en reizen mee van basisschool naar voortgezet onderwijs.

PLANNING & TOOLS

Je kunt in Schoolpoort weektaken plannen of projectonderwijs en thematisch werken vormgeven. Voor iedere periode kun je een vakoverstijgend leerplan maken of een groepsdoorbroken project. En zelfs een individueel leerplan; optimaal afgestemd op de behoefte van de leerling. Leerlingen kunnen daarnaast ook zelf plannen door te kiezen aan welke leerdoelen ze willen werken. Verder is er een jaarkalender voor reguliere mededelingen zoals vrije dagen, vakanties, studiedagen et cetera.

OUDERPORTAAL

Het platform bevat een ouderportaal en een intern berichtensysteem. Leerkrachten kunnen zelf chatgroepen maken voor leerlingen; natuurlijk helemaal veilig en besloten. Bijvoorbeeld om leerlingen te laten samenwerken of als ondersteuning voor mediawijsheid21e eeuwse vaardighedenbuitenschoolse activiteiten et cetera. Ook kun je kosteloos communities aanmaken voor de ouderraad, leerlingenraad, Medezeggenschapsraad enzovoorts.

      

SCHOLEN

LEERLINGEN

LEERKRACHTEN

OUDERS

INDIVIDUELE LEERPADEN

In het onderwijs verzamelen leerlingen veel data en documenten. Het verwerken en bewaren daarvan kost leerkrachten veel tijd. Schoolpoort verzamelt en verwerkt dit automatisch. Samen met de VU Universiteit ontwikkelden wij een platform dat een individuele leerlijnen aanlegt voor iedere leerling. Daarbij houden we rekening met de kern- en tussendoelen en het beschikbare lesmateriaal.

ÉÉN PLATFORM VOOR PO, S(B)O en VO

Schoolpoort is een cloud platform voor zowel PO, S(B)O en het VO. Daarnaast is Schoolpoort geschikt voor ieder schooltype; dus of je nu een Montessori-, Dalton-, IPC of Jenaplanschool bent; Schoolpoort past in alle situaties. Bovendien maken wij de overdracht van gegevens van een leerling van school-naar-school zeer eenvoudig. De leerling wordt namelijk eigenaar van zijn eigen digitaal portfolio en kan die meenemen van de ene naar de andere school.