Schoolpoort Blog

Programma ‘SMART Portfolio’ is gestart!

In 2016 wil Schoolpoort, samen met 250 scholen een eerste stap zetten in gepersonaliseerd leren. In samenwerking met experts uit het onderwijs is een programma opgesteld om deze radicale verandering vorm te geven. Deelnemers aan het programma (scholen & leerkrachten) krijgen exclusief toegang tot een innovatief digitaal SMART portfolio systeem dat wij samen met jou!

In het onderwijs is een steeds grotere behoefte om leerlingen uitdagend onderwijs te bieden dat hen motiveert en hen een actieve rol geeft. Leerlingen hebben echter verschillende niveaus en behoeften. Door als leraar zelf doelen te bepalen kunt u optimaal aansluiten bij de ontwikkeling van uw leerlingen. Door deze passende doelen raken leerlingen meer gemotiveerd, zijn ze meer taakgericht en nemen zij betere beslissingen om taken aan te pakken. Een doel beschrijft wat je wilt bereiken: op leerlingniveau, op groepsniveau of op schoolniveau. Het is een belangrijke eerste stap bij het ontwikkelen van leeractiviteiten en biedt u als leraar informatie om te kunnen differentiëren en toetsen. Bij het stellen van doelen hoort ook het formuleren van succescriteria. Die geven leerlingen informatie over wat zij moeten laten zien om aan te tonen dat zij een doel gehaald hebben.

Het SMART-principe is management- of pedagogenjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Het begrip kwam op in de jaren 1990 onder technici en constructeurs, onder andere bij Philips, om hun managers te bewegen gerichte opdrachten te geven.

De letters van SMART staan voor:

  • Specifiek – Is de doelstelling eenduidig?
  • Meetbaar – Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?
  • Acceptabel – Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management?
  • Realistisch – Is het doel haalbaar?
  • Tijdsgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Meer weten? Meld je dan aan: AANMELDEN.

Samenwerking Schoolpoort en van den Oetelaar; 21st Century Skills

“Do not train a child to learn by force or harshness; but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each.” – Plato

De ontwikkelingen van Schoolpoort gaan primair uit van het feit dat Schoolpoort het kind centraal stelt in haar oplossingen. Dat biedt tal van voordelen als het gaat om het oplossen van de problemen waarmee de sector kampte de afgelopen jaren, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en van dataverzameling. Maar belangrijk uitgangspunt van Schoolpoort is ook dat kinderen een eigen portfolio bouwen; een digitaal portfolio dat zij letterlijk meenemen van het primair- naar voortgezet- en zelfs hoger onderwijs. Binnen zo’n portfolio horen ook zaken die vallen onder de noemer ’21e eeuwse vaardigheden’ (21st Century Skills) namelijk: samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Maar hoe doe je dat?

In samenwerking met specialist Frank van den Oetelaar gaat Schoolpoort aankomende schooljaar starten met het ontwikkelen van (leerlingcentrische) tools die het leerkrachten makkelijker moeten maken om met deze vaardigheden aan de slag te gaan.

ICT en 21st century skills hebben toch alles met elkaar te maken?

Frank van den Oetelaar: ‘Allereerst een nee, daarna toch een ja. Regelmatig worden we benaderd om vanuit de inzet van ICT te kijken naar 21st century skills. Daarop antwoordde ik altijd met een nee. Het ontwikkelen van vaardigheden is naar ons idee veel meer dan het kunnen hanteren van ICT. Vertrekkend vanuit de leerling centraal, werken aan talenten en interesses kijken wij naar mogelijkheden om leerlingen vaardigheden te laten ontwikkelen die van belang zijn in de huidige kennissamenleving. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan samenwerken, kennisconstructie, probleem oplossend en kritisch denken, creativiteit. ICT zien we daarbij als hulpmiddel ter ondersteuning van leer- en ontwikkelprocessen van leerlingen. In dit perspectief gaat het om het kunnen gebruiken van ICT bij leren en ontwikkelen. In de samenleving om ons heen is ICT niet meer weg te denken, vandaar alsnog een ja, maar dan dus als middel. ICT-geletterdheid en mediawijsheid nemen hierbij een belangrijke plaats in’

Schoolpoort gaat zich met van den Oetelaar vooral richten op het ontwikkelen van instrumenten waarmee leerkrachten de leerling kunnen helpen met het in beeld brengen van de ontwikkeling. Daarbij staan 2 belangrijke vragen telkens centraal; hoe kun je een kind helpen bij het ontdekken en vervolgens ontwikkelen van een bepaalde vaardigheid en; welke rol hebben leerkrachten en ouders in zo’n proces?

Dus Schoolpoort gaat 21st Centruy Skills meetbaar maken?

Jeroen Schutz van Schoolpoort: ‘Net als Frank begin ik hier met een nee, daarna toch een ja. We moeten niet proberen om bijvoorbeeld het ‘probleemoplossend vermogen’ van een leerling in rapportcijfer te vatten; dat werkt simpelweg niet, kan niet en dat moet je ook niet willen. We willen juist af van de afrekencultuur en willen ons focussen op het helpen ontwikkelen van de talenten van een kind. Door een kind daarbij te helpen en te stimuleren, kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Het kind zal zich prettiger voelen en het komt diens intrinsieke motivatie ten goede. En daar waar nodig kan hij of zij dan eventueel extra uitgedaagd worden. We willen modellen ontwikkelen waarmee we bepaalde talenten van een kind zichtbaar maken en vervolgens ontdekken hoe een kind zich ontwikkelt. Daarbij gaan we uit van een holistische benadering en dus bijvoorbeeld van het visualiseren met behulp van typologieën. Het visualiseren van talent speelt dus wel een rol in hetgeen wij voor ogen hebben. Dat is een enorme uitdaging maar dat gaat ons zeker lukken’

Het aankomend schooljaar gaan Schoolpoort en van den Oetelaar aan de slag en een aantal scholen zal gaan meedraaien in de pilot. Scholen die interesse hebben om deel te nemen kunnen zich nog AANMELDEN. Deze scholen krijgen voor 2 maanden tevens toegang tot Schoolpoort.